• עברית

תקנון אתר (ווייזקומרס)

תקנון אתר wise-commerce.io (להלן: "התקנון") בא להגדיר את מערכת היחסים ותנאי ההתקשרות בין כל המבקר ו/או משתמש ו/או גולש באתר (להלן: "הגולש") מצד אחד לבין האתר ו/או בעליו ו/או כל צד קשור אליהם מצד שני (להלן: "האתר").
בתקנון זה מובאים תנאים לגבי השימוש באתר ובתכניו. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש באתר. על הגולש לקרוא בעיון את התקנון. בעצם גלישה באתר, הגולש מאשר שקרא את הוראות תקנון זה ומסכים להן ומקבל על עצמו את השימוש באתר כמות שהוא (as is), ללא כל אחריות מצד האתר.
האתר רשאי לעדכן ולשנות את התקנון בכל עת, ללא הודעה מראש, ועל הגולש החובה להתעדכן בתקנון בטרם כל גלישה. מומלץ לשמור הוראות התקנון לשם עיון והשוואה.
האתר רשאי להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, לשנות ו/או להסיר את השירותים ו/או הפרסומים בו, כולם או חלקם, בכל עת וללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי. הגולש מוותר מראש על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בקשר לכך.
אין ולא יהיה בכל תוכן אשר מפורסם או יפורסם באתר להוות המלצה, ייעוץ חוות דעת וכיו"ב, וכל שימוש שייעשה על ידי הגולש במידע יהא למטרות עיון כללי ובאחריותו המלאה של הגולש. תחום המסחר המקוון משתנה תדיר, ובין היתר תלוי בפלטפורמות או בזירות או במדינות שונות. אנו ממליצים לגולש לפנות ליועצים מומחים מטעמו בטרם יעשה כל פעולה בתחום.
כל פרסום או הצעה אשר יועלו על ידי הגולשים ויופיעו באתר הנם באחריות המפרסמים בלבד.
כל זכויות הקניין הרוחני באתר והתוכן המפורסם בו, כולל על ידי צד שלישי, יהיו בבעלותו הבלעדית של האתר ו/או בעליו או הצד השלישי המפרסם לגבי תוכן שנוצר על ידו. אין להשתמש, לשכפל, להפיץ, ליצור יצירות נגזרות, להציג, לשדר, לבצע בפומבי ו/או להעמיד לרשות הציבור כל תוכן ללא אישור האתר ובעלי הזכויות באותו תוכן מראש ובכתב. אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר או בתכניו ללא אישור מפורש מראש ובכתב.
על כל גולש אשר יעלה בו חשש לכך שהוא או צד ג' כלשהו עלול למצוא עצמו נפגע מתוכן המפורסם באתר לפנות באמצעות טופס "צור קשר" או בדוא"ל: meirav@ wise-commerce.io, לפרט את פרטי התוכן החשוד כפוגע, את הנפגע ולצרף ראיות לכך, אם נדרש, וכן פרטי התקשרות עם הגולש. בכל מקרה של פגיעה כאמור, תרופתו היחידה של הגולש תהא הסרת הפרסום. הגולש מתחייב שלא להגיש כל פנייה שקרית או טורדנית או זדונית.
הגולש מתחייב לנהוג בתום לב, בנימוס וביושר כלפי האתר ויתר הגולשים, לשמור על תרבות דיון מכבדת ומנומסת ולהימנע מכל פרסום שיש בו לפגוע באתר או בגולשים, לרבות פרסום כל מידע בלתי חוקי או בלתי מוסרי או בלתי ראוי. בכל עניין שבין הגולש לבין האתר יפנה הגולש בפניה לכתובת האתר ישירות או באמצעות טופס יצירת קשר, ולא יעשה כל שימוש באפשרויות פרסום פומבי.
האתר רשאי להסיר כל תוכן שהועלה לאתר לפי שיקול דעתו הבלעדי, בין מחשש לפגיעה בזכויות צד ג' כלשהן ובין מכל סיבה שהיא.
האתר וכל הקשור אליו לא יהיו אחראים כלפי הגולש או כלפי צד שלישי לכל נזק מכל סוג שהוא הקשור או הנובע מהאתר, או מתפקודו, ולא מבטיחים שלא תהיינה תקלות בשימוש באתר, והגולש מתחייב לעשות שימוש זהיר באתר ובקישורים, לרבות שימוש בתוכנות הגנה למחשבו ולמידע שעליו, כדוגמת אנטי וירוס וכדומה.
הגולש מתחייב שלא לעשות באתר, במאגרי המידע והרשתות הקשורים בו זה שימושים לא ראויים, לרבות השתלת וירוסים, תוכנות זדוניות וכיו"ב שיש בהם כדי להזיק לכל מאן דהוא ו/או כל פעולה בלתי חוקית.
הפרת תנאי התקנון עלולה להביא להפסקת אפשרות שימוש הגולש באתר, לנקיטת הליכים משפטיים ו/או שימוש בכל אמצעי משפטי אחר כנגד הגולש המפר.
אתר זה משתמש בעוגיות (Cookies). לגולש אפשרות למנוע שימוש בעוגיות באמצעות מרבית דפדפני האינטרנט בהם הגולש יכול לעשות שימוש לגלישה באתר. בנוסף, האתר משתמש בכלים נוספים, כדוגמת Google Analytics לניתוח הפעילות באתר. ייתכן שמידע שייאסף יישמר על ידי שרתי גוגל ושרתים אחרים, ולאתר לא תהא כל אחריות בקשר עם כך.
האתר עשוי להכיל קישורים (links) לדפים ו/או אתרים אחרים. האתר אינו אחראי לתכנים המפורסמים בקישורים ואינו מתחייב לתקינותם של אותם אתרים או קישורים. לגולש מומלץ לעיין בתנאי השימוש של כל אתר חיצוני אליו יופנה באמצעות הקישורים.
האתר מקפיד על שמירה סבירה על סודיות מידע שימסור הגולש לאתר. על הגולש להקפיד שלא למסור פרטים אישיים ו/או סודיים, לרבות פרטי אשראי וחשבונות באופן גלוי או אחר באמצעות האתר. כל פרסום שכזה יהא באחריות הגולש בלבד.
גולש אשר יירשם לרשימת דיוור יקבל מעת לעת חומר פרסומי, שיווקי, כדוגמת ניוזלטרים ועדכונים. הגולש יהיה רשאי בכל עת לבקש בפנייה בכתב באמצעות קישור אשר יצורף לדיוור שלא לקבל דיוור עוד. במקרים של תקלות הגולש מתבקש לפנות לאתר בפרטי ההתקשרות אשר מופיעים לעיל. האתר יטפל בפניית הגולש בתוך זמן סביר.
על השימוש באתר ועל הוראות תקנון זה יחול הדין הישראלי. הסמכות המשפטית בכל הקשור באתר ובתקנון זה תהא בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד. כל תביעה של גולש כנגד האתר וכל הקשור אליו תתיישן בתוך 6 חודשים מיום שקמה עילת התביעה.